Obres / Instal·lacions

Una sol·lucióper a cada necesitat

Cada obra es única per nosaltres. Aplicant els nostres coneixements tècnics a les vostres necessitats funcionals i adaptant els acabats finals a les vostres expectatives estètiques lluitarem per obtindre un bon resultat final d’acord amb el vostre pressupost.

Disposem d'una llarga trajectòria com a constructors des de 1950 que ens permet poder seguir compartint amb vosaltres les vivències que os faran gaudir del procés constructiu.

RAM DE PALETA I GUIXAIRE

-Reforç estructural, estintolaments
-Impermeabilitzacions
-Redistribució d'envans
-Treballs exigits per obtenir ITE
-Restauració de façanes
-Patis de llums, baixants
-Arrebossats , enguixats
-Falç sostre , envans lleugers, trasdosats
-Aïllaments tèrmics i acústics
-Revestiments, micro ciment, guix
-Reparacions

INSTAL·LACIONS COMPLETES

-Electricitat, Quadre general i línies distribució
-Il·luminació i mecanismes elèctrics o lampisteria
-Instal·lacions aigua calenta i freda
-Calefacció, Refrigeració
-Bomba calor inverter
-Gas, Escalfadors, Radiadors
-Aerotèrmica, Geotèrmia
-Ventilació, Ventiladors
-Energies alternatives, plaques fotovoltaiques
-Domòtica

ACABATS A MIDA

-Tancaments exteriors d'alumini
-Persianes, tendals
-Manyà, reixes
-Reparacions
-Fusteria, portes, finestres armaris, revestiments
-Mobiliari de cuina i electrodomèstics
-Marbre, sòlid Surface
-Sanitaris, aixetes, vàlvules
-Radiadors específics
-Vidres i miralls
-Mampares
-Pintura
-Parquet